Toyohara Kunichika
Megumi no Tatsugoro

Toyohara Kunichika
Bloodied but unbowed

Tsukioka Yoshitoshi
The Story of Otomi and Yosaburô.

Ukiyo-e
24-26 of  95 prints
Prev Next