Kiyochika Kobayashi
Pentagonal Hall at the Second Domestic Industrial Exposition (dai-ni-kai nai kangyô hakurankai no uchi gokaku-dô)

Tsukioka Yoshitoshi
Tattooed Lu Chin Shen Smashing the Guardian Figure

Tsukioka Yoshitoshi
Famous swordsman fighting the tengu king

Recent Acquisitions
3-5 of  14 prints
Prev Next