Kobayashi Kiyochika
Snow at Toshogu Shrine

Kobayashi Kiyochika
The Sumida River at Night (Sumidagawa yoru)

Kobayashi Kiyochika
Zojoji Temple, Shiba, in the Snow.

Artists
6-8 of  8 prints
Prev